Taukokankaan omavalvontasuunnitelma

Yksityistä palveluntuottajaa koskevat tiedot ja keskeinen lainsäädäntö

Nimi
Taukokangas Oy y-tunnus 2359058-4 sekä tytäryhtiö Taukokangas Kuntoutus Oy y-tunnus 0953570-6

Kunta
Taukokangas Oy toimii Oulaisten toimipisteessä ja Taukokangas Kuntoutus Oy Oulaisissa, Kalajoella sekä Ylivieskassa.
Toimintayksiköiden nimet
Taukokangas
Taukokangas Kuntoutus Oulainen
Taukokangas Kuntoutus Ylivieska
Taukokangas Kuntoutus Markkinatie
Taukokangas Kuntoutus Hiekkasärkät
Toimintayksiköiden yhteystiedot
Reservikomppaniankatu 11, 86300 Oulainen
Reservikomppaniankatu 11,86300 Oulainen
Torikatu 3, 84100 Ylivieska
Markkinatie 12, 85100 Kalajoki
Jukupolku 3, 85100 Kalajoki
Toimintayksikön vastaava
Sosiaalipalvelut
Merja Elasvirta, palvelupäällikkö
Minna Kyrö, palveluesimies
Toimintayksikön vastaava
Terveydenhuoltopalvelut
Heidi Veteläinen, ylilääkäri
Henna Somppi, vs. palvelupäällikkö
Toimintalupatiedot
Avin/Valviran luvan myöntämisajankohta
Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottaminen
18.6.2019 Ympärivuorokautinen palveluasuminen vammaiset henkilöt 15 asiakaspaikkaa
(Luvassa nimenä tehostettu palveluasuminen vaikeavammaiset)
 
Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottaminen
2.3.2011 Ympärivuorokautinen palveluasuminen ikäihmiset 30 asiakaspaikkaa
(Luvassa nimenä tehostettu palveluasuminen ikäihmiset)
 
Sotainvalidien laitoshoito on terveydenhuoltolupien alaista toimintaa, joissa palveluista vastaa Heidi Veteläinen, ylilääkäri.
Ilmoitus vastuuhenkilön muuttumisesta
SH:n palveluista vastaava palvelupäällikkö
Merja Elasvirta 1.4.2017
Toimintalupatiedot
Avin/Valviran luvan myöntämisajankohta
5.9.2022 muutos lupa yhtiöittämiseen liittyen.
Yksityisten terveydenhuoltopalvelujen tuottaminen 13.9.2016
Oulainen
Ylivieska
Kalajoki
 
Ilmoitus vastuuhenkilön muuttumisesta
TH:n palveluista vastaava ylilääkäri
Heidi Veteläinen 13.9.2016
Ilmoituksenvarainen toiminta (Aluehallintoviraston rekisteröintipäätöksen ajankohta)
Neuvontapalvelu
Kotihoito
Kunnan päätös ilmoituksen vastaanottamisesta. 9.7.2018
Pohjois-Suomen avi 22.8.2018
Ilmoituksenvarainen toiminta (Aluehallintoviraston rekisteröintipäätöksen ajankohta)
Ei ilmoituksenvaraisia palveluita
Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat
Ei ole
Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat
Liite 1
Palvelut
Ympärivuorokautinen palveluasuminen ikäihmiset
Ympärivuorokautinen palveluasuminen vammaiset henkilöt
Laitoshoito (sotainvalidit)
Kohdennettu kotihoito
Palvelut
Kuntoutuspalvelut
Asiantuntijapalvelut
Liikunta- ja hyvinvointipalvelut
Keskeinen lainsäädäntö
–        Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 3§, 14§, 46 a§, 47-49 a§.
–        Terveydenhuoltolaki (1326/2010) 25§
–        Laki hyvinvointialueesta (611/2021) 7§, 10§
–        Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) 17§, 21§, 2023-24§.
–        Määräys omavalvontasuunnitelmasta 2/2015
–        Yksityisten sosiaalipalvelujen ja julkisten vanhuspalvelujen omavalvontasuunnitelman sisältöä, laatimista ja seurantaa koskeva määräys Valvira määräys 25.6.2014
–        Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 922/2011, 4-8§, 11§, 13§, 26-27§, 34-35§.
–        Laki yksityisestä terveydenhuollosta (152/1990) 4§, 9a§, 14a§.
–        Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021) 40 – 42§, 44§.
–        Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 2000/812
–        Vanhuspalvelulaki 980/2012, 23§
–         Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 1987/380
–        Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 1987/759, 10§, 11§
 
Tiedonhallintaan ja tietosuojaan liittyvät lait ja määräykset:
–        Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 2015/817
–        Määräys tietoturvasuunnitelmaan sisällytettävistä selvityksistä ja vaatimuksista 3/2021.
–        Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 784/2021 27§, 3§.
–        Määräys  sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien olennaisista toiminnallisista ja tietoturvavaatimuksista 5/2021
–        Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 2007/159
–        Määräys sosiaalihuollon palvelutehtävien luokituksesta 16.2.2016
–        Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista 254/215
–        Yleinen tietosuoja-asetus, EU 679/2016,
–        Tietosuojalaki 1050/2018
 
–        Työturvallisuuslaki 738/2002
–        Elintarvikelaki 23/2006 (muutoksineen)
–        Jätelaki 646/2011
–        Kemikaalilaki 599/2013
Keskeinen lainsäädäntö
–        Sotilasvammalaki
–        Laki yksityisestä terveydenhuollosta 152/1990, 6§
–        Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajien omavalvontasuunnitelman sisältöä ja laatimista koskevat määräykset
–        Valvira määräys 25.7.2012
–        Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992
–        Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 629/2010
 
Kuntoutukseen liittyvät lait:
–        Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta 2021/616
–        Terveydenhuoltolaki 1326/2010
–        Laki kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista 2005/566
–        Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä 497/2003
–        Laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta 1988/1184
–        Laki eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta 1997/1039
–        Laki liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta 1991/626
–        Työtapaturma- ja ammattitautilaki 459/2015
–        Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 2012/916
–        Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 2001/189
–        Potilasvakuutuslaki 2019/948. Voimaan 1.1.2021.
 
Tiedonhallintaan ja tietosuojaan liittyvät lait ja määräykset
 
–        Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 1994/559
–        Määräys valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen avulla terveydenhuollon ulkopuolisille toimijoille luovutettavista todistuksista ja lausunnoista 28.8.2018
–        laki sähköisestä lääkemääräyksestä 61/2007

Toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet

Taukokankaan toiminta-ajatus

Taukokangas Oy ja sen tytäryhtiö Taukokangas Kuntoutus Oy ovat kotimaisia palveluntarjoajia. Taukokangas Oy tuottaa ympärivuorokautista asumispalvelua ikäihmisille ja vammaisille henkilöille. Lisäksi toteutamme sotainvalideille intervalli- ja laitoshoitoa. Asukkaan yksilöllisesti kokemaa elämänlatua mahdollistetaan ammatillisuuden toteuttamisella, moniammatillisuudella, jatkuvuuden mahdollistamisella, voimavarojen huomioimisella, arkeen osallistamisella, ihmissuhteiden tukemisella/omaisyhteistyöllä. Hoitotyötä toteutetaan asukasta kunnioittaen, huomioiden hänen elämäntarinansa ja läheiset.

Taukokangas Kuntoutus Oy tuottaa lääkinnällistä ja ammatillista kuntoutusta sekä hyvinvointipalveluja kaikenikäisille. Tavoitteena on asiakkaiden terveyden sekä toiminta- ja työkyvyn edistäminen kaikissa elämäntilanteissa. Toimipisteemme sijaitsevat Oulaisissa, Ylivieskassa ja Kalajoella.

Arvot

Arvokas elämä: Asiakas kokee tulleensa kohdatuksi arvostaen omassa elämäntilanteessaan Taukokankangas Oy: n / Taukokangas Kuntoutus Oy: n palveluissa

Yhteistoiminnallisuus: moniammatillisuus, verkostoituminen; avointa ja reaaliaikaista yhteistyötä asiakkaan, hänen lähiomaistensa ja muun tukiverkoston kanssa sekä asiakkaan kotikunnan kanssa

Asiantuntijuus: jatkuva kehittäminen, oikea kohdentaminen; eri ammattiryhmät työskentelevät yhdessä asiakkaan hyväksi, työntekijät huolehtivat osaamisensa päivittämisestä

Tuloksellisuus: palvelujen vaikuttavuus, taloudellisuus; asiakkaan saama palvelu kohdentuu hänen tarpeisiinsa ja on vaikuttavaa, palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti ja yhteiskuntavastuullisesti.

Omavalvonta osana laatujärjestelmää

–        Taukokankaalla asiakas on keskiössä

–        Toiminta on lakien ja ohjeistusten mukaista

–        Henkilöstön voimavarat turvataan

–        Toiminta on laadukasta ja tuloksellista

–        Toiminnan perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa

–        Toimintaympäristöä analysoidaan ja riskit minimoidaan

–        Toiminnan valvonta on monipuolista ja siitä saatua tietoa hyödynnetään laadun kehittämisessä

Omavalvonnalla tarkoitamme omatoimista laadun varmistamista, jossa toteutuvat valvontaohjelmien, lainsäädännön, laatusuositusten sekä Taukokankaan itse toiminnalleen asettamat laatuvaatimukset.

–        Omavalvonta

o   on välinen toiminnan jatkuvaan arviointiin ja kehittämiseen. Tavoitteena on tarjota asiakaslähtöiset ja laadukkaat palvelut sekä varmistaa asiakasturvallisuus ja kokonaistoiminnan laatu

o   keino varmistaa yhtenäiset palveluprosessit sekä niiden seurannan ja kehittämisen

o   on välinen varmistaa henkilöstön hyvinvoinnin

–        painopisteenä on ennakoiva valvonta unohtamatta palvelun aikaista ja jälkeistä valvontaa

Omavalvonnan suunnittelusta vastaavat johdon edustajat:

–        Palvelupäälliköt Merja Elasvirta ja vs. palvelupäällikkö Henna Somppi

–        Laatupäällikkö Saara Tuomaala

–        Ylilääkäri Heidi Veteläinen

Omavalvontasuunnitelma sisältää laadun, asiakasturvallisuuden ja henkilöstön hyvinvoinnin turvaamiseksi selkeät, suunnitellut käytännöt kirjallisesti esitettynä, sekä toiminnassa käytettävät asiakirjat.

–        omavalvontasuunnitelma laaditaan yhteistyössä johdon ja työntekijöiden kanssa

–        omavalvontasuunnitelma perustuu Taukokankaan yksiköissä toteutettavaan laatuun ja riskienhallintaan

–        suunnitelman avulla tunnistetaan asiakkaan palveluissa esiintyvät epäkohdat sekä riskiä aiheuttavat tilanteet, ehkäistään ja korjataan ne. Omavalvontasuunnitelma kattaa toiminnan kuvauksen myös tilanteissa, joissa toiminnalle asetetut tavoitteet eivät toteudu tai asiakasturvallisuus syystä tai toisesta vaarantuu.

–        tavoitteena on, että henkilökunta arvioi koko ajan toimintaansa

–        palvelujen joka vaiheessa kuullaan asiakasta, omaisia mm. laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyvissä asioissa

–        asiakaspalaute on osa Taukokankaan toiminnan kehittämistä

Omavalvontasuunnitelman vastuuhenkilö-, seuranta ja kehittäminen sekä päivitys

Vastuussa on johdon vastaavat henkilöt ja Taukokangas Oy/Taukokangas Kuntoutus Oy:n laatutyöryhmä. Laatutyöryhmä kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa. Laatutyöryhmässä on kahdeksan jäsentä eri yksiköistä ja on vastuussa omavalvontatyöskentelystä ja suunnitelmien jalkauttamisesta käytäntöön. Laatutyöryhmässä käydään säännöllisesti läpi laatumittarit (mm. tapaturmat, läheltä piti-tilanteet, asiakaspalautteet, työturvallisuusasiat) ja tarkastellaan mahdollisia muutostoimia sekä omavalvonnan toimivuutta. Omavalvonnan yleinen osa päivitetään aina tarvittaessa, kuitenkin vähintään kahden vuoden välein.

Omavalvontasuunnitelman yksikkö- ja palvelukohtaiset päivitysvastuut on mainittu yksikkö- palvelukohtaisissa osissa ja päivitetään vähintään kerran vuodessa ja aina tarvittaessa.

Omavalvontasuunnitelma on julkinen asiakirja. Taukokankaan nettisivuilla on nähtävissä omavalvonnan yleinen osa. Yksikkö- sekä palvelukohtaiset suunnitelmat ovat nähtävillä kyseisissä yksiköissä.

Sisäisen valvontaohjelman laatiminen ja seuranta

Riskien hallinta

Riskien hallinta on olennaisin osa Taukokankaan omavalvontaa ja laatuturvallisuutta.  Tavoitteena on tunnistaa ja arvioida eri turvallisuusriskejä ja riskien tunnistamista kohdennetaan kaikkiin omavalvonnan osa-alueisiin.

Taukokankaan riskien hallinta jakaantuu:

–        johdon ohjaamaan strategiseen riskien hallintaan, organisointiin ja vastuiden määrittämiseen

–        operatiiviseen riskienhallintaan eli henkilökunnan toteuttamaan, toiminnassa toteutuvaan riskienhallintaan

Asiakkaiden oikeusturvan varmistaminen on tärkein osa Taukokankaan riskienhallintaa.

–        riskien hallinta sisältää muistutusten, kanteluiden ja valvontapäätösten käsittelyn kuvauksen asianmukaisine lomakkeineen.

–        riskien hallinnalla varaudutaan riittävästi palvelujen mahdollisiin häiriö- ja poikkeustilanteisiin

–        palveluissa tapahtuvia teknologisia ratkaisuja arvioidaan ja seurataan säännöllisesti ja asianmukaisesti, asiakkaan ja henkilöstön turvallisuuden varmistamiseksi.

–        teknologisten ratkaisujen ja terveydenhuollon laitteiden vastuuhenkilönä toimii laatupäällikkö Saara Tuomaala yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa

–        kokonaistoiminnassa ja palvelujen tuottamisessa huomioidaan lakien ja asetusten asettamat vaatimukset laadukkaan asiakaspalvelun, hoidon ja kuntoutuksen järjestämiseksi

–        riskien hallinta sisältää myös sopimus- ja vastuuriskit

–        henkilöstö perehdytetään omavalvonnan toteuttamiseen: työntekijää ohjeistetaan perehtymään omavalvontasuunnitelmaan ja perehdyttyään omavalvontasuunnitelmaan, työntekijä varmistaa sen allekirjoituksellaan. Työntekijät voivat osallistua omavalvonnan päivitykseen kommentoinnein ja muutosehdotuksin. Taukokankaan perehdytyslomakkeessa on erillinen omavalvontaosio.

Asiakasturvallisuus ja laatu:

–        Taukokankaalla tunnistetaan palvelutoiminnan kriittiset työvaiheet ja epäkohdat asiakasturvallisuuden kannalta

–        Taukokankaan perustehtävät ohjeistetaan asiakasturvallisuuden näkökulmasta

–        kokonaisuutta ymmärretään ja hallitaan yksiköiden ja eri palvelujen työtehtävistä sekä asiakasnäkökulmasta käsin

–        toimintaan sisällytetään jatkuvaa arviointia ja kehittämistä koskien asiakasturvallisuutta

–        huomioidaan jatkuva muutos

–        yhteisenä tavoitteena on avoin ilmapiiri, mikä mahdollistaa virheiden esille ottamisen ja toiminnan kehittämisen

–        asiakasturvallisuuden edistäminen ja riskienhallinta ovat osa jokaisen tehtävänkuvaa

–        varmistetaan raportointi- ja ilmoitusjärjestelmien toimivuus (IMS, Hilmo, infektiot, lääkkeet ja rokotus, lääkinnälliset laitteet jne.)

Työturvallisuus ja laatu:

–        ohjeistaa työturvallisuuslaki 738/2002

–        selvitetään ja arvioidaan työn vaarat (työturvallisuuslain luku 5)

–        tunnistetaan merkittävät turvallisuuspuutteet, mitkä aiheuttavat haittaa työntekijän terveydelle tai turvallisuudelle

–        käytössä on riskienarviointilomake, liite 2

Ennakoiva valvonta

Riskien hallintaan kuuluva sisäinen valvonta on osa omavalvontaa.

–        johto, esimiehet ja henkilöstö seuraavat, ovatko työmenetelmät ja käytännöt toimivia ja tarkoituksenmukaisia

–        ennakoivan valvonnan työkaluina toimivat erilaiset varmistus- ja valvontamenetelmät

–        poikkeamien käsittelymenettelyt

–        palvelujen sisäiset auditoinnit

–        työyhteisön viestintä- ja yhteistyökäytännöt

–        yhteistyöstä muiden viranomaisten kanssa ja saatu palaute

–        asiakaspalaute ja asiakkaan oikeusturvan kautta esille tulevat asiat, jotka käsitellään laatutyöryhmässä ja johtoryhmässä neljä kertaa vuodessa

Riskeihin varautuminen ja ennakoiva ote

Riskeihin varautuminen ja ennakoiva ote on vakiinnutettu osaksi Taukokankaan riskien hallintakäytäntöjä.

Riskianalyysia edellyttävät tunnistetut sisäiset tekijät ja niissä huomiotavat asiat:

–        henkilöstön koulutus sekä terveydenhuollon että sosiaalihuollon palveluissa

–        tietojärjestelmän päivitys selainpohjaiseen, järjestelmien yhteensopivuus ja käytettävyys työprosessien kannalta

–        tiedonkulku

Riskianalyysia edellyttävät tunnistetut ulkoiset tekijät ja niissä huomiotavat asiat:

–        kilpailutukset ja sopimusten määräaikaisuus

–        ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus

–        poikkeusolosuhteet ja niihin reagoiminen

–        mahdolliset 2h tai pidemmät sähkökatkot talvella 2022-23

Tunnistetut toimintaan vaikuttavat muutokset:

–        palvelutuotteiden vaihtuminen ja resurssien vastaavuus

–        valtakunnalliset linjaukset (esim. hoitajamitoitus) ja palvelun ostajien velvoitteet Taukokankaan palveluille

–        yhtiöittämisen vaikutukset

–        sote- uudistuksen vaikutukset

Riskien tunnistaminen ja arviointi

Riskien tunnistaminen tapahtuu prosessikuvausten, asiakaspalautteiden, työntekijän, asiakkaan tai omaisen arviota hyväksikäyttäen. Taukokankaalla halutaan varmistaa avoimella ilmapiirillä, että asiakasrajapinnassa työskentelevän henkilökunnan on helppo olla yhteydessä johto- tai operatiiviseen tasoon mahdollisia riskinpaikkoja havaitessaan. Näin asioihin päästään puuttumaan mahdollisimman varhain.

Riskien arvioinnissa selvitetään, miten vakavasta riskistä on kysymys, arvioidaan riskin mahdollinen toistuvuus ja korjaavien toimenpiteiden kiireellisyys. Palvelukohtaiset, yksittäiset riskit arvioidaan ja käsitellään operatiivisella tasolla. Ne ovat tarkasteltavissa palvelukohtaisessa osiossa. Yksittäisten riskien kohdalla on erilliset riskianalyysit (esim. painehaavauma, lääkepoikkeama). Säännölliset, muutosten hallintaa vaativat riskit arvioidaan yleisellä riskianalyysillä ja riskimatriisilla johtoryhmätasolla.  Liite 3

–        laatumittarit ja indikaattorit

–        asiakasturvallisuusmittarit (muistutus, kantelu, auditointi, valvonta, tiedonkulku/tietosuoja)

Ydinriskit

Tietojärjestelmät ja tietoturva:

–        neljä eri tietojärjestelmää käytössä (Kunto, Mediatri, Acute, PohteenLifecare)

–        uudenlaisen dokumentaatiotavan sisäistäminen ja järjestelmän käyttöoikeuksien ajantasaisuus (THL Määräys 29.1.2020)

–        geopoliittisen tilanteen aikaansaama yleinen uhka tietoturva-asioihin

Asiakkaat:

–        asiakashankinta ja asiakkuuksien sekä palvelujen jatkuvuus

–        asiakkaan palveluketjun yhtenäisyys

–        asiakaspolku- asiakkaan riittävä tiedonsaanti, ohjeistus

–        läheltä piti-tilanteet, tapaturmat, poikkeamat ja potilasvahingot

–        tapahtumien ja asiakaspalautteen hyödyntäminen palveluiden kehittämisessä ja markkinoinnissa

Palvelut:

–        palveluja fyysisesti useassa eri paikassa (Oulainen, Ylivieska, Kalajoki)

–        palvelusisältöjen monimuotoisuus

–        tilojen sopivuus käyttötarkoitukseen

Henkilöstö:

–        henkilöstön saatavuus/ammattitaito/koulutus/rekrytointi

–        henkilöstön voimavarojen riittävyys

–        henkilöstöjohtaminen

–        työturvallisuus koko henkilöstölle kaikissa yksiköissä,

–      Työsuojelun yhteistoimintaa hoitaa työsuojelutoimikunta.

–      Toimikunnan tehtävänä on tunnistaa ja ennaltaehkäistä työympäristön vaaratekijöitä arvioimalla riskejä säännöllisesti, ylläpitää ja kehittää turvallista ja terveellistä työympäristöä, edistää työntekijöiden ja työyhteisön työhyvinvointia ja edistää työntekijöiden välistä tasa-arvoa sekä hyvää asiakaspalvelua

–        henkilöstön aiheuttamat potilasvahingot asiakastyössä

–        henkilöstöä uhkaavat asiakkaat

–        henkiset/fyysiset uhat/tartuntavaara

Sopimus- ja vastuuriskit:

Lupa- ja ilmoitusmenettelyt

–        Palvelupäälliköt ja Ylilääkäri huolehtivat lupa- ja ilmoitusmenettelyistä lupaviranomaisten vaatimusten ja johtoryhmän päätösten mukaisesti.

Sopimusseuranta

–        Palvelupäälliköt ja laatupäällikkö sekä muut nimetyt vastuuhenkilöt vastaavat siitä, että toiminta on sopimusten mukaista.

Sisäinen auditointi

–        Laatutyöryhmä määrittelee kahdeksi vuodeksi kerrallaan palvelut/toiminnot, jotka auditoidaan.

Valvontakäynnit:

–        Ennalta ilmoitettu valvonta: liite 4

–        Ennalta ilmoittamaton valvonta: Palvelut toteutetaan sopimusten mukaisesti ja henkilöstö perehdytetään sopimusten sisältöön. Henkilöstöllä on tiedossa, että palvelun valvontakäynti voidaan toteuttaa ennalta ilmoittamatta ja ilman vastuuhenkilöiden paikalla oloa. Informoidaan henkilöstöä siitä, millaisia asioita valvontakäynnillä voidaan tarkastella.

–        Jälkikäteisvalvonta (muistutukset ja kantelut): liite 5

–        Palvelujen kilpailutusvaiheessa arvioidaan palveluiden soveltuvuus Taukokankaan olemassa oleviin lupiin, palvelukategoriaan ja henkilöstön osaamiseen. Tarkastellaan potentiaalisen asiakaskunnan tavoitettavuus eri palveluihin ja sopiva asiakaspaikkamäärä. Sopimusrekisteriä pidetään yllä.

–        Puitesopimuksissa oleva realisoitumisen riski on haaste. Pyritään konkretisoimaan puitesopimukset mahdollisimman reaaliaikaisesti. Puitesopimukset pyritään pitämään minimissä.

–        Alihankintana ostettujen palvelujen henkilöstö perehdytetään Taukokankaan perehdytysvaatimusten mukaisesti ja tietoturvakäytännöistä pyydetään selvitys.

Häiriöt ja poikkeustilanteet

–        Palvelukohtainen riskikartoitus on eritelty palvelukohtaisissa omavalvontaosioissa

–        Pelastussuunnitelma

–        Tietoturvapoikkeusprosessi

–        Potilasturvallisuussuunnitelma laadinnassa

–        Talvella 2022-23 varauduttu 2h tai pidempiin sähkökatkoihin

Riskien seuranta

Saatu riskitieto on yhtenäistä laatumittareiden ja indikaattorien kanssa. Sitä kautta saatua tietoa hyödynnetään asiakasturvallisuuden sekä Taukokankaan toiminnan ja palveluiden kehittämisessä. Tieto siirretään prosessien laadun kehittämiseen ja omavalvontaan. Välittömästä korjaavista toimista vastaavat kaikki palveluissa toimivat henkilöt operatiivisella tasolla. Johtoryhmä vastaa strategisen tason kehittämiskohteista ja päätöksistä.

–        mittaristo

–        ohjeistus

–        prosessikuvaus

Asiakkaan asema ja oikeudet

Asiakkaan oikeusturva

–        omavalvonta sisältää kuvauksen muistutus-, kantelu ja valvontapäätösten käytännöistä, kenelle ne osoitetaan, miten ne käsitellään, tavoiteajan niiden käsittelylle ja miten ne hyödynnetään palveluiden kehittämisessä.

–        omavalvonta sisältää kuvauksen siitä, miten oikeusturvakäsittelyt saadaan mahdollisimman helpoksi toteuttaa asiakkaan kannalta. Ohjeet ja lomakkeet ovat Taukokankaan nettisivuilla.

–        omavalvonnalla pyritään siihen, että asiakkaat ja omaiset ovat tietoisia siitä, millaisia mahdollisuuksia heillä on varmistaa oikeusturvansa.

Hoito-, palvelu ja kuntoutussuunnitelma

–        omavalvonta sisältää kuvauksen siitä menettelystä:

o   miten Taukokankaan palveluissa ja yksiköissä laaditaan palvelu-, hoito tai kuntoutussuunnitelma, sisältäen palvelutarpeen arvioinnin.

o   miten asiakkaan mielipiteet ja toiveet huomioidaan suunnitelmissa, etenkin tilanteissa, joissa asiakas ei itse pysty ilmaisemaan mielipidettänsä.

o   miten tuetaan asiakkaan itsenäisiä päätöksiä palvelu-, hoito ja kuntoutussuunnitelmassa.

o   miten tarvittaessa kuullaan omaista, läheistä tai asiakkaan laillista edustajaa.

o   miten varmistetaan, että henkilökunta toimii palvelu-, hoito ja kuntoutussuunnitelman mukaisesti.

o   miten suunnitelmien toteutumista ja päivittämistä seurataan.

Asiakkaan kohtelu

–        omavalvonta sisältää kuvauksen siitä:

o   miten asiakkaiden asiallinen kohtelu varmistetaan.

o   millaisia itsemääräämisoikeuden rajoittamiseen liittyviä periaatteita yksikössä noudatetaan.

o   miten yksikössä/palvelussa vahvistetaan asiakkaan itsemääräämisoikeutta.

o   millaisia ovat itsemääräämisoikeuden rajoittamisen periaatteet ja päätökset ja niiden voimassaoloaika.

o   miten asiakkaiden itsemääräämisoikeutta yksikössä tuetaan.

o   mitkä asiat aiheuttavat haasteita kyseisessä palvelussa/yksikössä asiakkaan itsemääräämisoikeuden toteutumiselle.

o   miten haasteista huolimatta tuetaan asiakkaita tekemään päätöksiä itseään koskevissa asioissa.

o   miten toimitaan, kun yksikössä havaitaan epäasiallista kohtelua.

o   miten henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus on ohjeistettu tilanteissa, joissa asiakkaan itsemääräämisoikeus ei toteudu voimassaolevien lakien mukaisena (SHL 47§ ja 48§). Liite 6

Asiakkaan osallisuus

–        omavalvonta sisältää kuvauksen siitä:

o   miten yksikössä/eri palveluissa kerätään sisältöön, laatuun, riittävyyteen ja asiakasturvallisuuteen liittyvää palautetta.

o   miten asiakaspalautetta käsitellään.

o   miten palautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä.

o   millaisilla toimintatavoilla pystytään turvaamaan asiakkaiden mahdollisuus osallistumiseen ja vaikuttamiseen omissa asioissaan.

o   miten kaikkien asiakkaiden (asukkaiden) osallisuus yksikön arjen toimintojen suunnitteluun voidaan varmistaa.

Henkilöstö

–        omavalvonta sisältää tiedot:

o   henkilöstön määrästä ja rakenteesta.

o   rekrytointiin ja perehdytykseen liittyvät käytännöt.

o   miten henkilöstövoimavarojen riittävyys turvataan yksiköissä.

o   millaista on henkilökunnalle järjestettävä perehdytys- ja koulutussisältö.

o   mitä perehdytys asiakastietojen käsittelyyn sisältää.

o   miten henkilöstö on perehdytetty omavalvonnan toteuttamiseen.

Toimitilat ja teknologiset ratkaisut

–        omavalvonnassa kuvataan toimitiloissa käytössä olevat laitteet asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuuden varmistamiseksi.

–        nimettynä on teknologiasta vastaava henkilö, joka huolehtii asiakasturvallisuuden varmistamisesta eri toimintayksiköissä.

–        sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien omavalvonnasta: tietoturva, tietosuoja ja tietojen käsittely, on erillinen kuvaus.

–        tietosuojavastaava Anita Rättyä, Jokilaaksojen ICT.

–        kuvataan yksikön/palvelun käytössä olevat kulunvalvontalaitteet Oulaisten yksikössä. Liite 12

Palveluprosessit

Yleiset palveluprosessit

Prosessit, jotka koskevat kaikkia Taukokankaan tarjoamia palveluita.

Ravitsemus

–        omavalvonta sisältää kuvauksen siitä, miten yksikön omavalvonnassa seurataan asiakkaiden riittävää ravinnon ja nesteen saantia sekä ravitsemuksen tasoa.

–        Asiakkaan ravitsemustilaa arvioidaan, ravitsemushoitoa suunnitellaan, ravitsemushoitoa toteutetaan ja seurantaan.

–        Ravitsemispalaveri 2 kertaa vuodessa palveluasujien tarpeista moniammatillisessa tiimissä

Hygieniakäytännöt

Omavalvonta sisältää yksikön hygieniatasolle asetetut laadulliset tavoitteet ja sen toteutumiseksi laaditut toimintaohjeet

–        asiakkaiden henkilökohtaisen hygienian

–        infektioiden ja muiden tarttuvien sairauksien leviämisen estämisen

Yhteistyö eri toimijoiden kanssa

Taukokankaan palvelut on yksilökohtaisesti organisoitu, johdettu ja kenttätasolla toimittu asiakaslaadun varmistamiseksi. Asiakkaan palveluun osallistuvat ulkoiset toimijat sitoutetaan sopimuksin palvelukohtaisiin prosesseihin.

HOIVAN- JA ASUMISEN PALVELUPROSESSIT

Hoito-, palvelu ja kuntoutussuunnitelma

Taukokankaan tavoitteena on auttaa asiakasta saavuttamaan elämänlaadulleen ja kuntoutumiselle asetetut tavoitteet.

–        suunnitelmaan kirjataan asiakkaan tavoitteita, jotka liittyvät päivittäiseen arkielämään, liikkumiseen, ulkoiluun, kuntouttavaan toimintaan ja kuntoutukseen.

–        miten asiakkaan palvelutarve arvioidaan

–        miten asiakas tai hänen läheisensä otetaan mukaan palvelutarpeen arviointiin

–        mitä mittareita palvelutarpeen arvioinnissa käytetään

–        miten palvelusuunnitelman toteutuminen asiakkaan palvelussa varmistetaan

Hyvinvointia ja kuntoutumista tukeva toiminta

Sisältää asiakkaiden fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja sosiaalisen toimintakyvyn, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen.

Terveyden- ja sairaanhoito

Miten yksikössä varmistetaan asiakkaiden, kiireetöntä sairaanhoitoa, kiireellistä sairaanhoitoa, hammashoitoa ja äkillistä kuolemantapausta koskevan ohjeiden noudattaminen?

Miten pitkäaikaissairaiden asiakkaiden terveyttä edistetään ja seurataan?

Asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta vastaa Taukokankaan Ylilääkäri Heidi Veteläinen.

Omavalvonnassa on kuvattuna

–        yksikön toimintaohjeet asiakkaan kiireettömän ja kiireellisen sairaanhoidon järjestämisestä

–        yksikön toimintaohjeet asiakkaiden hammashoidon järjestämisestä

Lääkehoito

Taukokankaan lääkehoito perustuu säännöllisesti seurattavaan ja päivitettävään lääkehoitosuunnitelmaan. STM:n turvallinen lääkehoito-opas

–        lääkehoidosta vastaa Ylilääkäri Heidi Veteläinen

–        lääkehoitosuunnitelmassa on kuvaukset lääkehoitoon osallistuvien työntekijöiden vastuista, lääkehoidon toteutuksesta, lupakäytännöistä, lääkkeiden tilaamisesta ja jakamisesta sekä asiakkaan neuvonnasta.

–        lääkehoitosuunnitelman päivityksestä vastaavat palveluesimies, palveluvastaavat, palvelupäällikkö Merja Elasvirta ja ylilääkäri Heidi Veteläinen

Kuntoutuksen palveluprosessit

Taukokangas Kuntoutus Oy toteuttaa kuntoutusta palvelukohtaisten sopimusten ja ohjeistusten mukaisesti.