Omavalvontasuunnitelma

Omavalvonnan yleinen osa

Sisällys

 Yksityistä palveluntuottajaa koskevat tiedot/Toimintayksiköiden tiedot           

 • toimintayksikön vastaava
 • ilmoituksenvarainen toiminta
 • alihankintana ostetut palvelut
 • henkilöstön tiedot
 • palvelut

Keskeinen lainsäädäntö                                                                                                                   

Toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet     

 • toiminta-ajatus
 • arvot

Omavalvonta osana laatujärjestelmää         

 • omavalvonnan tarkoitus
 • suunnittelusta vastaavat johdon edustajat
 • omavalvontasuunnitelma
 • omavalvontasuunnitelman vastuuhenkilö, seuranta ja kehittäminen
 • omavalvontasuunnitelman päivittäminen ja seuranta

Sisäisen valvonta-ohjelman laatiminen ja seuranta         

 • riskien hallinta
 • ennakoiva valvonta
 • riskien tunnistaminen
 • riskien arviointi
 • ydinriskit
 • riskien seuranta

Asiakkaan asema ja oikeudet                   

 • asiakkaan oikeusturva
 • hoito-, palvelu ja kuntoutussuunnitelma
 • asiakkaan kohtelu
 • asiakkaan osallisuus
 • henkilöstö
 • toimitilat ja teknologiset ratkaisut

Palveluprosessit     

 • hyvinvointia ja kuntoutumista tukeva toiminta
 • kuntoutus
 • hoito-, palvelu ja kuntoutussuunnitelma
 • ravitsemus
 • hygieniakäytännöt
 • terveyden- ja sairaanhoito
 • lääkehoito
 • yhteistyö eri toimijoiden kanssa

 

Yksityistä palveluntuottajaa koskevat tiedot/ Toimintayksikön tiedot

 

Nimi 

Taukokangas Oy

Palveluntuottajan Y-tunnus    2359058-4

Kunta

Oulainen

Ylivieska

Kalajoki

Toimintayksikön nimi

Taukokangas Oy

 

 

Toimintayksiköiden yhteystiedot

Oulainen

Ylivieska

Kalajoki

Toimintayksikön vastaava

Sosiaalipalvelut

Merja Elasvirta, palvelupäällikkö

Minna Kyrö, palveluesimies

Toimintayksikön vastaava

Terveydenhuoltopalvelut

Heidi Veteläinen, ylilääkäri

Tiina Ikola, palvelupäällikkö

Toimintalupatiedot

Avin/Valviran luvan myöntämisajankohta

 

Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottaminen

18.6.2019 tehostettu palveluasuminen vaikeavammaiset 15 asiakaspaikkaa

 

Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottaminen

2.3.2011tehostettu palveluasuminen vanhukset

30 asiakaspaikkaa

 

Ilmoitus vastuuhenkilön muuttumisesta

SH:n palveluista vastaava palvelupäällikkö

Merja Elasvirta 1.4.2017

Toimintalupatiedot

Avin/Valviran luvan myöntämisajankohta

 

Yksityisten terveydenhuoltopalvelujen tuottaminen 13.9.2016

 

Oulainen

Ylivieska

Kalajoki

 

Ilmoitus vastuuhenkilön muuttumisesta

TH:n palveluista vastaava ylilääkäri

Heidi Veteläinen 13.9.2016

 

 

 

 

Ilmoituksenvarainen toiminta (Aluehallintoviraston rekisteröintipäätöksen ajankohta)

 

Neuvontapalvelu

Kotihoito

Kunnan päätös ilmoituksen vastaanottamisesta. 9.7.2018

Pohjois-Suomen avi 22.8.2018

Ilmoituksenvarainen toiminta (Aluehallintoviraston rekisteröintipäätöksen ajankohta)

 

Ei ilmoituksenvaraisia palveluita

 

Kunnan päätös ilmoituksen vastaanottamisesta

 

Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat

Ei ole

Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat

Liite 1

Henkilöstön tiedot

Liite 2

 
Palvelut

Ikäihmisten tehostettu palveluasuminen

Vaikeavammaisten tehostettu palveluasuminen

Kotihoito:

Oulainen ja PPKy Kallio

Tukipalvelut, siivous ja ateria, Oulainen

Kuntouttava työtoiminta, Oulainen

 

Palvelut

Laitoshoito

Kuntoutuspalvelut

Asiantuntijapalvelut

Työhyvinvointipalvelut

 

Liite  3 Taukokankaan terveydenhuollon palvelut

 

 

Keskeinen lainsäädäntö

Keskeinen lainsäädäntö

–          Sosiaalihuoltolaki 1301/2014

–          Määräys omavalvontasuunnitelmasta 2/2015

–          Yksityisten sosiaalipalvelujen ja julkisten vanhuspalvelujen omavalvontasuunnitelman sisältöä, laatimista ja seurantaa koskeva määräys

Valvira määräys 25.6.2014

–          Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 922/2011, 6§

–          Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 2000/812

–          Vanhuspalvelulaki 980/2012, 23§

–          Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 1987/380

–          Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 1987/759, 10§, 11§

 

Tiedonhallintaan ja tietosuojaan liittyvät lait ja määräykset:

–          Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 2015/817

–          Määräys omavalvontasuunnitelmaan sisällytettävistä selvityksistä ja vaatimuksista 30.1.2015

–          Määräys A-luokkaan kuuluvien sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien olennaisista tietoturvavaatimuksista 30.1.2015

–          Määräys sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien olennaisista toiminnallisista vaatimuksista 8.7.2016

–          Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 2007/159

–          Määräys sosiaalihuollon palvelutehtävien luokituksesta 16.2.2016

–          Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista 254/215

–          Määräys käyttöoikeuksien määrittelyn perusteista sosiaalihuollon asiakastietoihin 29.1.2020

 

Työturvallisuuslaki 738/2002

Elintarvikelaki 23/2006 (muutoksineen)

Jätelaki 646/2011

Kemikaalilaki 599/2013

 

Keskeinen lainsäädäntö

–          Sotilasvammalaki

–          Laki yksityisestä terveydenhuollosta 152/1990, 6§

–          Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajien omavalvontasuunnitelman sisältöä ja laatimista koskevat määräykset

Valvira määräys 25.7.2012

–          Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 1992/785

–          Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 629/2010

 

Kuntoutukseen liittyvät lait:

–          Kansanterveyslaki 1972/66

–          Terveydenhuoltolaki 1326/2010

–          Erikoissairaanhoitolaki 1989/1062

–          Laki kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista 2005/566

–          Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä 497/2003

–          Laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta 1988/1184

–          Laki eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta 1997/1039

–          Laki liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta 1997/626

–          Työtapaturma- ja ammattitautilaki 459/2015

–          Laki julkisista työvoima- ja yrityspalvelusta 2012/916

–          Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 2001/189

–          Potilasvakuutuslaki 2019/948. Voimaan 1.1.2021.

 

Tiedonhallintaan ja tietosuojaan liittyvät lait ja määräykset

 

–          Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 1994/559

–          Määräys valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen avulla terveydenhuollon ulkopuolisille toimijoille luovutettavista todistuksista ja lausunnoista 28.8.2018

–          laki sähköisestä lääkemääräyksestä 61/2007

 

Toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet

Toiminta-ajatus

Taukokangas on kotimainen hyvinvoinnin palvelukeskus, joka tarjoaa hoito-, hoiva- ja asumispalveluja, lääkinnällistä ja ammatillista kuntoutusta sekä muita hyvinvointipalveluja kaikenikäisille. Taukokankaan tavoitteena on asiakkaiden terveyden sekä toiminta- ja työkyvyn edistäminen kaikissa elämäntilanteissa. Toimipisteemme sijaitsevat Oulaisissa, Ylivieskassa ja Kalajoella.

Arvot

Arvokas elämä; asiakas kokee elävänsä laadukasta elämää ja kokee olevansa arvostettu

Yhteistoiminnallisuus: moniammatillisuus, verkostoituminen; avointa ja reaaliaikaista yhteistyötä asiakkaan, hänen lähiomaistensa ja muun tukiverkoston kanssa sekä asiakkaan kotikunnan kanssa

Asiantuntijuus: jatkuva kehittäminen, oikea kohdentaminen; eri ammattiryhmät työskentelevät yhdessä asiakkaan hyväksi, työntekijät huolehtivat osaamisensa päivittämisestä

Tuloksellisuus: palvelujen vaikuttavuus, taloudellisuus; asiakkaan saama palvelu kohdentuu hänen tarpeisiinsa ja on vaikuttavaa, palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti ja yhteiskuntavastuullisesti.

Omavalvonta osana laatujärjestelmää

 • Taukokankaalla asiakas on keskiössä
 • Toiminta on lakien ja ohjeistusten mukaista
 • Henkilöstön voimavarat turvataan
 • Toiminta on laadukasta ja tuloksellista
 • Toiminnan perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa
 • Toimintaympäristöä analysoidaan ja riskit minimoidaan
 • Toiminnan valvonta on monipuolista ja siitä saatua tietoa hyödynnetään laadun kehittämisessä

 

Omavalvonnalla tarkoitamme omatoimista laadun varmistamista, jossa toteutuvat valvontaohjelmien, lainsäädännön, laatusuositusten sekä Taukokankaan itse toiminnalleen asettamat laatuvaatimukset.

 • omavalvonta muodostaa Taukokankaasta myönteisen julkisuuskuvan asiakaslähtöisten ja laadukkaiden palvelujen tarjoajana varmistaa asiakasturvallisuuden ja kokonaistoiminnan laadun
 • varmistaa yhtenäiset palveluprosessit sekä niiden seurannan ja kehittämisen
 • varmistaa henkilöstön hyvinvoinnin
 • painopisteenä on ennakoiva valvonta

Omavalvonnan suunnittelusta vastaavat johdon edustajat:

 • Palvelupäälliköt Merja Elasvirta ja Tiina Ikola
 • Laatupäällikkö Teemu Sorvoja
 • Ylilääkäri Heidi Veteläinen

 

Omavalvontasuunnitelma sisältää laadun, asiakasturvallisuuden ja henkilöstön hyvinvoinnin turvaamiseksi selkeät, suunnitellut käytännöt kirjallisesti esitettynä, sekä toiminnassa käytettävät asiakirjat.

 • omavalvontasuunnitelma laaditaan yhteistyössä johdon ja työntekijöiden kanssa
 • omavalvontasuunnitelma perustuu Taukokankaan yksiköissä toteutettavaan laatuun ja riskinhallintaan
 • suunnitelman avulla tunnistetaan asiakkaan palveluissa esiintyvät epäkohdat sekä tunnistetaan riskiä aiheuttavat tilanteet, ehkäistään ja korjataan ne omavalvontasuunnitelma kattaa toiminnan kuvauksen myös tilanteissa, joissa toiminnalle asetetut tavoitteet eivät toteudu tai asiakasturvallisuus syystä tai toisesta vaarantuu
 • tavoitteena on, että henkilökunta arvioi koko ajan toimintaansa
 • palvelujen joka vaiheessa kuullaan asiakasta, omaisia mm. laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyvissä asioissa
 • asiakaspalaute on osa Taukokankaan toiminnan kehittämistä

Omavalvontasuunnitelman vastuuhenkilö-, seuranta ja kehittäminen sekä päivitys

 • Omavalvontasuunnitelman seurannasta ja kehittämisestä sekä päivityksestä vastaavat omavalvonnan johdon vastaavat henkilöt ja Taukokangas Oy:n laatutyöryhmä. Omavalvonnan yleinen osa päivitetään aina tarvittaessa, kuitenkin vähintään kahden vuoden välein. Omavalvontasuunnitelman palvelukohtaiset päivitysvastuut on mainittu palvelukohtaisessa osassa
 • Palvelukohtaiset osat päivitetään vähintään kerran vuodessa ja aina tarvittaessa.

Omavalvontasuunnitelman julkisuus

 • Taukokankaan nettisivuilla on nähtävissä omavalvonnan yleinen osa. Yksikkö- sekä palvelukohtaiset suunnitelmat ovat nähtävillä kyseisissä yksiköissä.

Sisäisen valvontaohjelman laatiminen ja seuranta

 

Riskien hallinta

Riskien hallinta on olennaisin osa Taukokankaan omavalvontaa ja laatuturvallisuutta.

Taukokankaalla pyritään tunnistamaan ja arvioimaan eri turvallisuusriskejä ja riskien tunnistamista kohdennetaan kaikkiin omavalvonnan osa-alueisiin.

Taukokankaan riskien hallinta jakaantuu:

 • johdon ohjaamaan strategiseen riskien hallintaan, organisointiin ja vastuiden määrittämiseen
 • operatiiviseen riskienhallintaan eli henkilökunnan toteuttamaan, toiminnassa toteutuvaan riskienhallintaan

Asiakkaiden oikeusturvan varmistaminen on tärkein osa Taukokankaan riskienhallintaa.

 • riskien hallinta sisältää muistutusten, kanteluiden, valvontapäätösten käsittelyn kuvauksen asianmukaisine lomakkeineen.
 • riskien hallinnalla varaudutaan riittävästi palvelujen mahdollisiin häiriö- ja poikkeustilanteisiin
 • palveluissa tapahtuvia teknologisia ratkaisuja arvioidaan ja seurataan säännöllisesti ja asianmukaisesti, asiakkaan ja henkilöstön turvallisuuden varmistamiseksi.
 • teknologisten ratkaisujen ja terveydenhuollon laitteiden vastuuhenkilönä toimii laatupäällikkö Teemu Sorvoja.
 • kokonaistoiminnassa, palvelujen tuottamisessa, huomioidaan lakien ja asetusten asettamat vaatimukset laadukkaan asiakaspalvelun, hoidon ja kuntoutuksen järjestämiseksi
 • riskien hallinta sisältää myös sopimus- ja vastuuriskit
 • henkilöstö perehdytetään omavalvonnan toteuttamiseen: työntekijää ohjeistetaan perehtymään omavalvontasuunnitelmaan ja perehdyttyään omavalvontasuunnitelmaan, työntekijä varmistaa sen allekirjoituksellaan. Työntekijät voivat osallistua omavalvonnan päivitykseen kommentoinnein ja muutosehdotuksin. Taukokankaan perehdytyslomakkeessa on erillinen omavalvonta osio.

Asiakasturvallisuus ja laatu:

 • Taukokankaalla tunnistetaan palvelutoiminnan kriittiset työvaiheet ja epäkohdat asiakasturvallisuuden kannalta
 • Taukokankaan perustehtävät ohjeistetaan asiakasturvallisuuden näkökulmasta
 • kokonaisuutta ymmärretään ja hallitaan yksiköiden ja eri palvelujen työtehtäviä asiakasnäkökulmasta
 • toimintaan sisällytetään jatkuvaa arviointia ja kehittämistä koskien asiakasturvallisuutta
 • huomioidaan jatkuva muutos
 • yhteisenä tavoitteena avoin ilmapiiri, mikä mahdollistaa virheiden esille ottamisen ja toiminnan kehittämisen
 • asiakasturvallisuuden edistäminen ja riskienhallinta ovat osa jokaisen tehtävänkuvaa
 • varmistetaan raportointi- ja ilmoitusjärjestelmien toimivuus, Hilmo, infektiot, lääkkeet ja rokotus, lääkinnälliset laitteet jne.

Työturvallisuus ja laatu:

 • ohjeistaa työturvallisuuslaki 738/2002
 • selvitetään ja arvioidaan työn vaarat (työturvallisuuslain luku 5)
 • tunnistetaan merkittävät turvallisuuspuutteet, mitkä aiheuttavat haittaa työntekijän terveydelle tai turvallisuudelle
 • käytössä on riskienarviointilomake, liite 4

Ennakoiva valvonta

Riskien hallintaan kuuluva sisäinen valvonta on osa omavalvontaa.

 • johto, esimiehet ja henkilöstö seuraavat, ovatko työmenetelmät ja käytännöt toimivia ja tarkoituksenmukaisia
 • ennakoivan valvonnan työkaluina toimivat erilaiset varmistus- ja valvontamenetelmät
 • poikkeamien käsittelymenettelyt
 • laadunhallintajärjestelmän sisäiset auditoinnit
 • työyhteisön viestintä- ja yhteistyökäytännöt
 • yhteistyöstä muiden viranomaisten kanssa saatu palaute
 • asiakaspalaute ja asiakkaan oikeusturvan kautta esille tulevat asiat

Riskeihin varautuminen ja ennakoiva ote vakiinnutetaan osaksi Taukokankaan riskien hallintakäytäntöjä

Sisäiset tekijät

Riskianalyysia edellyttävät ja niissä huomiotavat asiat:

 • Kantapalveluihin sopivan sertifioidun tietojärjestelmän käyttöönotto ja liittyminen
 • henkilöstön koulutus sekä terveydenhuollon että sosiaalihuollon palveluissa
 • tietojärjestelmämuutos, järjestelmien yhteensopivuus, käytettävyys työprosessien kannalta
 • Tiedonkulku

Ulkoiset tekijät

Riskianalyysia edellyttävät ja niissä huomiotavat asiat:

 • Kilpailutukset ja sopimusten määräaikaisuus
 • Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus
 • Poikkeusolosuhteet ja niihin reagoiminen

Muutosten hallinta.

 • Palvelutuotteiden vaihtuminen ja resurssien vastaavuus
 • Valtiolliset linjaukset ja palvelun ostajien velvoitteet Taukokankaan palveluille

 

Riskien tunnistaminen

Riskien tunnistaminen tapahtuu prosessikuvausten, asiakaspalautteiden, työntekijän, asiakkaan tai omaisen arviota hyväksikäyttäen

Riskien arviointi

Riskien arvioinnissa selvitetään miten vakavasta riskistä on kysymys, arvioidaan riskin mahdollinen toistuvuus ja korjaavien toimenpiteiden kiireellisyys. Palvelukohtaiset, yksittäiset riskit arvioidaan ja käsitellään operatiivisella tasolla. Ne ovat tarkasteltavissa palvelukohtaisessa osiossa. Yksittäisten riskien kohdalla on erilliset riskianalyysit (esim. painehaavauma, lääkepoikkeama). Säännölliset, muutosten hallintaa vaativat riskit arvioidaan yleisellä riskianalyysillä ja riskimatriisilla. Liite 5

 • laatumittarit ja indikaattorit
 • asiakasturvallisuusmittarit (muistutus, kantelu, auditointi, valvonta, tiedonkulku/tietosuoja)

 

Ydinriskit

 Tietojärjestelmät:

 • neljä eri tietojärjestelmää käytössä (Kunto, Mediatri, Acute, Effica)
 • uutena järjestelmänä Mediatri
 • uudenlaisen dokumentaatiotavan sisäistäminen ja järjestelmän käyttöoikeuksien ajantasaisuus (THL Määräys 29.1.2020)

Asiakkaat:

 • asiakastarjonnan ”hallittavuus” ja siinä tapahtuvat muutokset
 • asiakkaan palveluketjun katkeamattomuus
 • asiakaspolku- asiakkaan riittävä tiedonsaanti, ohjeistus
 • miten estetään/valvotaan läheltä piti-tilanteet, tapaturmat, poikkeamat
 • miten varmistetaan em. tapahtumien ja asiakaspalautteen hyödyntäminen palveluiden kehittämisessä

Palvelut:

 • palveluja fyysisesti useassa eri paikassa (Oulainen, Ylivieska, Kalajoki)
 • palvelusisältöjen monimuotoisuus
 • miten varmistetaan kaikkien tilojen sopivuus käyttötarkoitukseen

Henkilöstö:

 • henkilöstön saatavuus/ammattitaito/koulutus/rekrytointi
 • miten henkilöstön voimavarojen riittävyys varmistetaan yksiköissä
 • esimiestyöskentelyn ajantasaisuus
 • miten varmistetaan työturvallisuus koko henkilöstölle kaikissa yksiköissä
 • henkilöstön aiheuttamat vahingot asiakastyössä
 • henkilöstöä uhkaavat asiakkaat
 • henkiset/fyysiset uhat/tartuntavaara

Sopimus- ja vastuuriskit:

Lupa- ja ilmoitusmenettelyt

  • Palvelupäälliköt ja Ylilääkäri huolehtivat lupa- ja ilmoitusmenettelyistä johtoryhmän päätösten mukaisesti.

Sopimusseuranta

  • Palvelupäälliköt ja laatupäällikkö sekä muut nimetyt vastuuhenkilöt vastaavat siitä, että toiminta on sopimusten mukaista.

Sisäinen auditointi

  • Laatutyöryhmä määrittelee kahdeksi vuodeksi palvelut, jotka auditoidaan.

Valvontakäynnit:

  • Ennaltailmoitettu valvonta: liite 6
  • Ennalta ilmoittamaton valvonta: Palvelut toteutetaan sopimusten mukaisesti ja henkilöstö perehdytetään sopimusten sisältöön. Henkilöstöllä on tiedossa, että palvelun valvontakäynti voidaan toteuttaa ennalta ilmoittamatta ja ilman vastuuhenkilöiden paikalla oloa. Informoidaan henkilöstöä millaisia asioita valvontakäynnillä voidaan tarkastella.
  • Jälkikäteisvalvonta ( muistutukset ja kantelut): liite 7
  • Sopimukset: Liite 8
  • Palvelujen kilpailutusvaiheessa arvioidaan palveluiden soveltuvuus Taukokankaan olemassa oleviin lupiin, palvelukategoriaan ja henkilöstön osaamiseen. Tarkastellaan potentiaalisen asiakaskunnan tavoitettavuus eri palveluihin ja sopiva asiakaspaikkamäärä.
  • Puitesopimuksissa oleva realisoitumisen riski on haaste. Pyritään konkretisoimaan puitesopimukset mahdollisimman reaaliaikaisesti. Puitesopimukset pyritään pitämään minimissä.
  • Alihankintana ostettujen palvelujen henkilöstö perehdytetään Taukokankaan perehdytysvaatimusten mukaisesti.

 Häiriöt ja poikkeustilanteet

 • Palvelukohtainen riskikartoitus on eritelty palvelukohtaisissa osioissa
 • Pelastussuunnitelma
 • Asiakasturvallisuusohje (Laadinnassa)

 

Riskien seuranta

Saatu riskitieto on yhtenäistä laatumittareiden ja indikaattorien kanssa. Sitä kautta saatua tietoa hyödynnetään asiakasturvallisuuden sekä Taukokankaan toiminnan ja palveluiden kehittämisessä. Tieto siirretään prosessien laadun kehittämiseen ja omavalvontaan. Välittömästä korjaavista toimista vastaavat kaikki palveluissa toimivat henkilöt operatiivisella tasolla. Johtoryhmä vastaa strategisen tason kehittämiskohteista ja päätöksistä.

 • mittaristo
 • ohjeistus
 • prosessikuvaus

 

Asiakkaan asema ja oikeudet

Asiakkaan oikeusturva

 • omavalvonta sisältää kuvauksen muistutus-, kantelu ja valvontapäätösten käytännöistä, kenelle ne osoitetaan, miten ne käsitellään, tavoiteajan niiden käsittelylle ja miten ne hyödynnetään palveluiden kehittämisessä
 • omavalvonta sisältää kuvauksen siitä, miten oikeusturvakäsittelyt saadaan mahdollisimman helpoksi toteuttaa asiakkaan kannalta. Ohjeet ja lomakkeet Taukokankaan nettisivuilla.
 • omavalvonnalla pyritään siihen, että asiakkaat ja omaiset ovat tietoisia siitä, millaisia mahdollisuuksia heillä on varmistaa oikeusturvansa
 • asiakkaille on laadittu opas palveluissa asioinnista. Liite 9

Hoito-, palvelu ja kuntoutussuunnitelma

 • omavalvonta sisältää kuvauksen siitä menettelystä, miten Taukokankaan palveluissa ja yksiköissä laaditaan palvelu-, hoito tai kuntoutussuunnitelma, sisältäen palvelutarpeen arvioinnin
 • miten asiakkaan mielipiteet ja toiveet huomioidaan siinä, etenkin tilanteissa, joissa asiakas ei itse pysty ilmaisemaan mielipidettänsä
 • miten tuetaan asiakkaan itsenäisiä päätöksiä palvelu-, hoito ja kuntoutussuunnitelmassa
 • miten tarvittaessa kuullaan omaista, läheistä tai asiakkaan laillista edustajaa
 • miten varmistetaan, että henkilökunta toimii palvelu-, hoito ja kuntoutussuunnitelman mukaisesti
 • miten suunnitelmien toteutumista ja päivittämistä seurataan

Asiakkaan kohtelu

 • omavalvonta sisältää kuvauksen siitä, miten asiakkaiden asiallinen kohtelu varmistetaan
 • millaisia itsemääräämisoikeuden rajoittamiseen liittyviä periaatteita yksikössä noudatetaan
 • miten yksikössä/palvelussa vahvistetaan asiakkaan itsemääräämisoikeutta
 • millaisia ovat itsemääräämisoikeuden rajoittamisen periaatteet ja päätökset ja niiden voimassaoloaika
 • miten itsemääräämisoikeutta yksikössä tuetaan
 • mitkä asiat aiheuttavat haasteita kyseisessä palvelussa/yksikössä asiakkaan itsemääräämisoikeuden toteutumiselle
 • miten haasteista huolimatta tuetaan asiakkaita tekemään päätöksiä itseään koskevissa asioissa
 • miten toimitaan, kun yksikössä havaitaan epäasiallista kohtelua
 • miten henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus on ohjeistettu tilanteissa, joissa asiakkaan itsemääräämisoikeus ei toteudu voimassaolevien lakien mukaisena (SHL 47§ ja 48§). Liite 10

Asiakkaan osallisuus

 • omavalvonta sisältää kuvauksen siitä, miten yksikössä/eri palveluissa kerätään sisältöön, laatuun, riittävyyteen ja asiakasturvallisuuteen liittyvää palautetta
 • miten asiakaspalautetta käsitellään
 • miten palautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä
 • millaisilla toimintatavoilla pystytään turvaamaan asiakkaiden mahdollisuus osallistumiseen ja vaikuttamiseen omissa asioissaan
 • miten kaikkien asiakkaiden (asukkaiden) osallisuus yksikön arjen toimintojen suunnitteluun voidaan varmistaa

Henkilöstö

 • omavalvonta sisältää tiedot henkilöstön määrästä ja rakenteesta
 • rekrytointiin ja perehdytykseen liittyvät käytännöt
 • miten henkilöstövoimavarojen riittävyys turvataan yksiköissä
 • millaista on henkilökunnalle järjestettävä perehdytys- ja koulutussisältö
 • mitä perehdytys asiakastietojen käsittelyyn sisältää
 • miten henkilöstö on perehdytetty omavalvonnan toteuttamiseen

Toimitilat ja teknologiset ratkaisut

 • omavalvonnassa kuvataan toimitiloissa käytössä olevat laitteet asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuuden varmistamiseksi
 • nimettynä on teknologiasta vastaava henkilö, joka huolehtii asiakasturvallisuuden varmistamisesta eri toimintayksiköissä
 • kuvataan asiakkaan käytössä olevat turvallisuutta varmentavat laitteet. Liite 11
 • sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien omavalvonnasta: tietoturva, tietosuoja ja tietojen käsittely, on erillinen kuvaus
 • tietosuojavastaava Anita Rättyä, Jokilaaksojen ICT
 • kuvataan yksikön/palvelun käytössä olevat kulunvalvontalaitteet. Liite 12

Palveluprosessit

Hyvinvointia ja kuntoutumista tukeva toiminta

Sisältää asiakkaiden fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja sosiaalisen toimintakyvyn, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen

Hoito-, palvelu ja kuntoutussuunnitelma

Taukokankaan tavoitteena on auttaa asiakasta saavuttamaan elämänlaadulleen ja kuntoutumiselle asetetut tavoitteet.

 • suunnitelmaan kirjataan asiakkaan tavoitteita, jotka liittyvät päivittäiseen arkielämään, liikkumiseen, ulkoiluun, kuntouttavaan toimintaan ja kuntoutukseen.
 • miten asiakkaan palvelutarve arvioidaan
 • miten asiakas tai hänen läheisensä otetaan mukaan palvelutarpeen arviointiin
 • mitä mittareita palvelutarpeen arvioinnissa käytetään
 • miten palvelusuunnitelman toteutuminen asiakkaan palvelussa varmistetaan

Ravitsemus

 • omavalvonta sisältää kuvauksen siitä, miten yksikön omavalvonnassa seurataan asiakkaiden riittävää ravinnon ja nesteen saantia sekä ravitsemuksen tasoa.

Hygieniakäytännöt

Omavalvonta sisältää yksikön hygieniatasolle asetetut laadulliset tavoitteet ja

 • sen toteutumiseksi laaditut toimintaohjeet
 • asiakkaiden henkilökohtaisen hygienian
 • infektioiden ja muiden tarttuvien sairauksien leviämisen estämisen

Terveyden- ja sairaanhoito

Miten yksikössä varmistetaan asiakkaiden, kiireetöntä sairaanhoitoa, kiireellistä sairaanhoitoa, hammashoitoa ja äkillistä kuolemantapausta koskevan ohjeiden noudattaminen?

Miten pitkäaikaissairaiden asiakkaiden terveyttä edistetään ja seurataan?

Asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta vastaa Taukokankaan Ylilääkäri Heidi Veteläinen

Omavalvonnassa on kuvattuna

 • yksikön toimintaohjeet asiakkaan kiireettömän ja kiireellisen sairaanhoidon järjestämisestä
 • yksikön toimintaohjeet asiakkaiden hammashoidon järjestämisestä

Kuntoutus

Taukokangas toteuttaa kuntoutusta palvelukohtaisten sopimusten ja ohjeistusten mukaisesti.

Lääkehoito

Taukokankaan lääkehoito perustuu säännöllisesti seurattavaan ja päivitettävään lääkehoitosuunnitelmaan. STM:n turvallinen lääkehoito-opas

 • lääkehoidosta vastaa Ylilääkäri Heidi Veteläinen
 • lääkehoitosuunnitelmassa on kuvaukset lääkehoitoon osallistuvien työntekijöiden vastuista, lääkehoidon toteutuksesta, lupakäytännöistä, lääkkeiden tilaamisesta ja jakamisesta sekä asiakkaan neuvonnasta.
 • lääkehoitosuunnitelman päivityksestä vastaavat palveluesimies, palveluvastaavat, palvelupäällikkö Merja Elasvirta ja ylilääkäri Heidi Veteläinen

Yhteistyö eri toimijoiden kanssa

Taukokankaan palvelut on yksilökohtaisesti organisoitu, johdettu ja kenttätasolla toimittu asiakaslaadun varmistamiseksi. Asiakkaan palveluun osallistuvat ulkoiset toimijat sitoutetaan sopimuksin palvelukohtaisiin prosesseihin.