Kau­pan seu­rauk­se­na Tau­ko­kan­kaal­la on kak­si kun­tou­tus- ja te­ra­pi­a­pal­ve­lui­ta tar­jo­a­vaa toi­mi­pis­tet­tä Ka­la­jo­el­la. 

Mark­ki­na­tien Fy­si­on toi­min­ta­his­to­ria ulot­tuu vuo­teen 1993. Mark­ki­na­tien Fy­sio Oy:n pit­kä­ai­kai­nen omis­ta­ja Hil­le­vi Huh­ta ker­too, et­tä yri­tyk­sen myy­mi­nen tuli ajan­koh­tai­sek­si kun hän ryh­tyi suun­nit­te­le­maan eläk­keel­le jää­mis­tä.

– Olen erit­täin iloi­nen, et­tä Mark­ki­na­tien Fy­sio Oy sai juu­ri Tau­ko­kan­kaas­ta uu­den omis­ta­jan. Mark­ki­na­tien Fy­sio, jos­sa olen toi­mi­nut yli 25 vuot­ta yrit­tä­jä­nä, saa tä­män yri­tys­kau­pan myö­tä tur­val­li­sen ja va­kaan omis­ta­jan. Ha­lu­sin en­nen kaik­kea tur­va­ta toi­min­nan jat­ku­vuu­den ja työ­paik­ko­jen säi­ly­mi­sen. Iloit­sen myös sii­tä, et­tä uu­del­le omis­ta­jal­la, Tau­ko­kan­kaal­la, on vah­va ar­vo­poh­ja ja hyvä mai­ne laa­duk­kaa­na pal­ve­lu­y­ri­tyk­se­nä, Huh­ta sa­noo.

Tau­ko­kan­gas Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Mika Ryt­kö­sen mu­kaan Mark­ki­na­tien Fy­sio Oy:n os­ta­mi­nen on osa yh­ti­ön laa­jen­tu­mis­st­ra­te­gi­aa. Tau­ko­kan­kaal­la on toi­mi­pis­teet Ou­lai­sis­sa, Yli­vies­kas­sa ja Ka­la­jo­en hiek­ka­sär­kil­lä.

– Mark­ki­na­tien Fy­sio vah­vis­taa mei­dän ase­maa Ka­la­jo­el­la. Olem­me erit­täin iloi­sia, et­tä Mark­ki­na­tien Fy­si­on am­mat­ti­tai­toi­set työn­te­ki­jät tu­le­vat osak­si työ­yh­tei­sö­äm­me. Mark­ki­na­tien Fy­si­on pal­ve­lu­tar­jon­ta ja osaa­mi­nen vah­vis­ta­vat Tau­ko­kan­kaan ase­maa Poh­jois-Poh­jan­maal­la. Meil­lä on tar­koi­tus laa­jen­taa pal­ve­lu­tar­jon­taam­me muun mu­as­sa ko­tiin vie­tä­vien pal­ve­lu­jen pal­ve­lu­tar­jon­taa. Tämä tar­koit­taa esi­mer­kik­si ko­ti­kun­tou­tus­ta ja ko­ti­sii­vous­pal­ve­lui­ta, Ryt­kö­nen ker­too.

Mark­ki­na­tien Fy­sio jat­kaa en­ti­siin ta­paan van­ho­jen ja uu­sien asi­ak­kai­den pal­ve­le­mis­ta. 

Tau­ko­kan­gas Oy on ko­ti­mai­nen hoi­va-, kun­tou­tus- ja ter­veys­pal­ve­lu­y­ri­tys, joka toi­mii yh­teis­kun­ta­vas­tuul­li­ses­ti. Yh­ti­ön lii­ke­vaih­to on yli 7 mil­joo­naa eu­roa. Hoi­to- ja kun­tou­tus­vuo­ro­kau­sia ker­tyy vuo­sit­tain yli 30 000 ja avo­pal­ve­lu­ta­pah­tu­mia noin 14 000. Tau­ko­kan­gas työl­lis­tää noin 115 va­ki­tui­ses­sa työ­suh­tees­sa ole­vaa ter­vey­sa­lan am­mat­ti­lais­ta Ou­lai­sis­sa, Yli­vies­kas­sa ja Ka­la­jo­el­la.